Numer telefonicznej rejestracji: 68 417 28 74
Logo: Palium
Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu
w Zielonej Górze

RODO

RODO

Przetwarzanie danych pacjentów - Obowiązek informacyjny względem pacjenta

Szanowni Pacjenci
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:
 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ PALIUM Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamkowej 7/6A kod pocztowy 65-086, zwany dalej PALIUM Dane kontaktowe: nr telefonu 68 417 28 74, fax 68 417 20 5, e-mail nzozpalium~@~op~.~pl.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji przez nas na Państwa rzecz usług medycznych oraz procesów związanych z zarządzaniem placówką medyczną.
 3. Główną podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że
Przetwarzanie to jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.
Źródło: artykuł 9 ust 2 lit. h, Rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. (RODO)
 1. Dodatkowo podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególnych przypadkach może być fakt, że:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Rozp. UE nr 2016/679 art. 6, ust. 1, lit. c),
  2. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (Rozp. UE nr 2016/679 art. 6, ust. 1, lit. d),
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (Rozp. UE nr 2016/679 art. 6, ust. 1, lit. e),
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (Rozp. UE nr 2016/679 art. 6, ust. 1, lit. f),
  5. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (Rozp. UE nr 2016/679 art. 9, ust. 2, lit. c),
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (Rozp. UE nr 2016/679 art. 9, ust. 2, lit. j).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez naszych uprawnionych do tego pracowników i współpracowników. Są one przetwarzane przez lub na odpowiedzialność pracowników podlegających prawnym obowiązkom zachowania tajemnicy zawodowej w zakresie zawodów medycznych i innych tajemnic funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia takich jak: tajemnica lekarska, pielęgniarska, diagnosty laboratoryjnego, aptekarska, psychologa, rehabilitanta oraz inne tajemnice charakterystyczne dla polskiego sektora opieki zdrowotnej: znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitali oraz badań klinicznych.
 3. W związku z wyżej wskazaną podstawą oraz w celu spełnienia wymagań wynikających z mającymi zastosowanie przepisów prawa, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji procedur medycznych w tym diagnozy medycznej i leczenia w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
  2. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w tym w celu:
   • rejestracji w placówce medycznej,
   • zapewnienia ciągłości medycznej w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń,
   • zapewnienia jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji osób korzystających z naszych usług,
   • komunikacji po udzieleniu świadczenia celu oceny samopoczucia i/lub stanu zdrowia,
   • odbierania i archiwizacji oświadczeń woli pacjentów,
   • pozyskiwania informacji zarządczych oraz zarządzania naszą placówką,
   • weryfikacji uprawnień do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
   • wykonywania innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
   • wymiany informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi placówkami medycznymi w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej,
 4. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych nam przez Państwa danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do momentu ustania celu lub ostatniego z celów ich przetwarzania. Oznacza to że Państwa dane będą przez nas przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązków spoczywających na nas z mających zastosowanie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak: firmy wspierające nas w zakresie realizowanych świadczeń medycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych, konsultanci, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu wsparcia IT, prokuratur, sądów, organów ścigania, płatnika świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanych z nami umów są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom z organizacji międzynarodowych oraz odbiorców z państw trzecich.
 2. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych przysługują Państwu, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności
 • prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
Informujemy, że część z tych praw, ze względu na podstawę prawną przetwarzanych przez nas Państwa danych ma charakter iluzoryczny. Oznacza to, że nie będziemy w stanie spełnić części Państwa żądań w przypadku kiedy będzie to uniemożliwiało nam realizację poszczególnych celów przetwarzania Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności przypadku niedopełnienia przez nas wymagań spoczywających na nas na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. odnośnie przechowywania dokumentacji medycznej).
 1. W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Witolda Kazimierczaka IOD drogą e-mailową na adres: nzozpalium~_~iod~@~op~.~pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: NZOZ PALIUM ul. Zamkowa 7/6A, 65-086 Zielona Góra z dopiskiem: DANE OSOBOWE.

Kontakt i O Nas

O Nas

NZOZ PALIUM świadczy, od lipca 2008 roku, usługi z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej w ramach umowy z Oddziałem Lubuskim NFZ. Umowa obejmuje świadczenia dla pacjentów z Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego. Świadczenia te wykonywane są w : hospicjum domowym, poradni medycyny paliatywnej.
czytaj dalej
Palium - przychodnia

Kontakt

NZOZ PALIUM
Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu
ul. Zamkowa 7/6A - wejście od strony ul. Jeleniej
65-086 Zielona Góra
telefon: 68 417 28 74
fax: 68 417 20 58
czytaj dalej

Numer telefonicznej rejestracji

68 417 28 74